آخرین اخبار

روز جهانی زن

RSS
هدی مظفری بایعکلایی
بیهوده است به دام انداختن زنان در تعریفِ دقیق آنچه می خواهند بگویند و واداشتن آنان به تکرار سخنِ خود...
«لوس ایری گاری»
ژیانا اسکندری
تغییر باید از زندگی خود زنان آغاز شود آغازی که با مشارکت و حضور فعالانه آنان در همه عرصه های موجود جامعه انسانی به جنبشی منسجم و سازمان یافته توسط خود زنان بینجامد.
سمیه نوظهوری
آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که زنان باید خود دست بکار شوند و به دنبال احقاق حقوق بارزخود و عدالت واقعی برای خویش باشند در عدالت جنسیت «ای کاش» معنایی ندارد
ویدیو
کیوسک
کتاب