آخرین اخبار

رهبر جنبش گوران

RSS
صالح نیکبخت
تفکر استراتژیک او جایگزین کردن قانون به جای اسلحه بود. نوشیروان می دانست جنگ سالاران دیروز لزوما دیوان سالاران خوبی نیستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب