آخرین اخبار

رئیس جمهور خودخوانده

RSS
نیویورک تایمز:
شهروندان ونزوئلایی به بازیچه دست قدرت های جهانی مبدل گشته اند. آن ها به حل و فصل فوری بحران نیاز مبرم دارند.
ویدیو
کیوسک
کتاب