آخرین اخبار

چارلز تیلی و اهمیت تاریخ در علوم سیاسی

RSS
سجاد آتشبار
نوشته ي حاضر بر اهميت تاريخ در تحولات سياسي تاكيد مي كند. و تحليل سياسي موثر را تحليلي مي داند كه بر بسترهاي تاريخي تحولات توجه نمايد.
ویدیو
کیوسک
کتاب