تزریق نقدینگی | فراتاب
آخرین اخبار

تزریق نقدینگی

RSS
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب