بانک مرکزی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

بانک مرکزی ایران

RSS
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب