آخرین اخبار

پزشکیان

RSS
38 سال است که نمي توانيم درمدارس به زبان خودمان حرف بزنيم و بنويسيم؛ زبان فارسي زبان اصلي مااست اما بايد کسي که ترک يا کرد است بتواند درمدرسه به زبان خود حرف بزند و بنويسد.
ویدیو
کیوسک
کتاب