آخرین اخبار

مارلین استیوانی نیوارلین

RSS
پس از آزادی توسط پیشمرگ ها
در سوئد همه چیز داشتیم و در اینجا هیچ چیز، نه آب داشتیم و نه برق. هیچ پولی هم نداشتم. زندگی خیلی سخت بود.
ویدیو
کیوسک
کتاب