آخرین اخبار

کنترل

RSS
به دنبال موج جدید ورود متقاضیان پناهندگی به اتریش، این کشور روز سه شنبه کنترل گذرگاه های مرزی خود را با کشورهای همسایه افزایش می دهد.
ویدیو
کیوسک
کتاب