سرفه | فراتاب
آخرین اخبار

سرفه

RSS
راه های اصلی انتقال فرد آلوده ویروس کرونا به شخص سالم
هنوز راه اصلی سرایت ویروس جدید کرونا از خفاش به انسان شناخته نشده هر چند ممکن است از مدفوع آلوده خفاش به حیوانات دیگر (مثل پنگولین) و سپس به انسان منتقل شده باشد. با این حال انتقال تنفسی/مخاطی (قطرک‌های آلوده با منشاء برونشی/ریوی) آن از انسان به انسان مسج
ویدیو
کیوسک
کتاب