کد خبر: 1525
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1395 - 00:26
توسط باسط مرادی ترجمە و منتشر شد;
کتاب پژوهشی در معانی دیگر شعرکتابی در زمینە خوانش و مطالعە شعر امروز میباشد و بختیار علی از زاویەای جدا بە آن میپردازد.

به گزارش فراتاب،بختیار علی نامی آشنا در عرصە ادبیات كردی و جزو روشنفکران کردستان است کە در زمینەهای شعر و داستان و رمان کتابهای متعددی بە زبان کردی نوشتە است. قبلا نیز چند اثر بختیار علی بە زبان فارسی ترجمە شدەاند.
کتاب پژوهشی در معانی دیگر شعرکتابی در زمینە خوانش و مطالعە شعر امروز میباشد و بختیار علی از زاویەای جدا بە آن میپردازد.

باسط مرادی مترجم این اثر، در نوشتاری کوتاە در مقدمە کتاب چنین مینویسد: “در دنیایی که درش انسان ها مطیع “می شوند و روح عاصی شان از آنها گرفته شده، در جهانی که بمب های اطلاعاتی و رسانه ای سد راه اندیشیدن آدمی می شوند و شبکه های اینترنتی تنها زندانی اند بس بزرگ برای زندگانی افراد، و دنیای مجازی که به دنیای واقعی و حقیقی روز آدمی بدل شده و صنعت، به نحوی از انحاء، ذهن و ذات خلاق بشر را با شبکه های به اصطلاح اجتماعی اش به بیراهه کشانده و “اراده ی خواستن” را ازش سلب کرده…

در عصری که مشکل بتوان خود را، و یا یک راه مستقل را، یک فضای جدید یا یک زندگی دیگر و متفاوت را یافت و زیست، و در کل در روزگاری که بار جفای معشوق بر عاشقان سنگینی بسیار می کند و ظلم و ستم بورژواها همچنان بر کارگران فزونی می یابد و تحمل بار هستی بر آدمی دشوارتر می شود، بنابراین، در چنین جهانی، در چنین جهنم سیاسی شده و نیز سیاسی زدوده ای، در چنین روزگار به اصطلاح پست مدرنی که، انسان یا همان مرده ی متحرکی که با مرگ دست و پنجه نرم می کند، در چنین وحشتگاه سیاه و زیستگاه تنگی، که می توان آنرا ترسناک تر از روزها و سالهای جنگ های جهانی اول و دوم دانست، در چنین فضا و طبیعت زشت و فاسدی که خود برای خود رقم زده و شاید نمونه اش در تاریخ نیز بی سابقه باشد و…
مهمترین پرسشی که برای همگان پیش می آید، بی گمان شاید این باشد که آیا راه و یا برون رفتی از این بحران عظیم تاریکی تاریخی وجود دارد؟ آیا هنوز می توان چشم به امید بست؟ آیا دریچه ای، روزنه ای می توان یافت؟ تا دگرباره امید بشر به پرواز درآید و حصارها و ساختارها و ریختارها را درهم شکند، که درمان و تسکینی باشد بر جسم و روان انسان بیگانه ی خردشده ی شکسته ی تنهای ملول و مغموم و محزون و منکوب این عصر توحش؟
پاسخ آن -نه دشوار بلکه- ساده همچون آری است… و چنین امیدی همانا شعر می باشد. اما اینکه چگونه این یگانه پدیده و رخداد عظیم هستی می تواند موجب دمیدن روح امید در آدمی شود، در طول این کتاب مفصل به آن پرداخته می شود.”.

در پشت جلد کتاب آمده است:

... شعر فضایی است متفاوت از هر فضایی دیگر. شعر یعني بیگ بنگ: هستی:آغاز:... . وانگهی شعر، هم تقلیدِ طبیعت و هستی است، و هم
آین هی وجود خویش. شعر خود یک وجود مستقل از هر چیز و هروجود دیگری است. ای نکه شعرجهنم نیز است: تجرب هی دوزخ. درواقعشعر خود هستی ست: زبان. و زخمِ وجودِ آدمی. پاییز. کلم ههای زرد ونارنجی. پرتقال خونی. نقط هی مقابل زندگی: مرگ: استعاره! در هستیو در خود. اگر به صورتی کلی به آن بپردازیم م یتوان گفت این شعراست که هستی را هستی م یبخشد، دنیا را م یآفریند و بر بندگانشابری از کلمه م یباراند و خون را با شعرم یشوید.

چاپ اول “پژوهشی در معانی دیگر شعر”نوشته بختيار علي با ترجمه باسط مرادی در 124 ،به قیمت  77,000   ریال از سوی انتشاراتافراز روانه بازار نشر شد

نظرات
آخرین اخبار