کشاورزی هورامان | فراتاب
آخرین اخبار

کشاورزی هورامان

RSS
د.عادل فاطمی استاد آمار دانشگاه کردستان
جمعیت هورامان؟ جمعیت شهری و روستایی؟ میزان سواد زنان و مردان؟ میزان پس انداز مردم در بانکها؟
ویدیو
کیوسک
کتاب