کد خبر: 2233
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395 - 09:39
محمد رضا داوطلب

 فراتاب -گروه بین الملل: بدون تردید به نظر می رسد که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در جهان خصوصا به صورت اخص در منطقه خاورمیانه تحت تأثیر مستقیم حادثه یازدهم سپتامبر 2001 م. و تحول در ماهیت و ساختار نظام بین الملل است. بارزترین نمود آن، خشونت فراگیر در آغازه هزاره سوم میلادی نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در جهان است. به وجود آمدن گروه های تروریستی سیستماتیک با برنامه ریزی مدون و تأمین منابع مالی به صورت گسترده و تقویت روزافزون آنها در منطقه وسیعی از خاورمیانه و درگیر شدن کشورهای متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای و جهانی در قبال تهدید کشورهای جهان، خصوصا غربی با ایدئولوژی معارض در واقع نشان دادن عکس العمل به این واقعیت بوده و هست که شرایط جهانی به گونه ای تغییر یافته که ارزش های آمریکایی در آن نهادینه شده اند. در واقع حادثه یازدهم سپتامبر فریاد خصمانه علیه واقعیات لحظه امپراتوری آمریکا بود که جهان امروز شاهد آن است. حادثه یازدهم سپامبر چالشی خشونت بار علیه تفوق آمریکا به عنوان سمبل جوهری غرب بود. فریاد اعتراض نمایانگر اعتراف به ناتوانی در دارا بودن جایگاه برتر و تعیین کننده در توصیف و تعریف محیط زندگی، بهره برداری از طبیعت و تخصیص منابع و ارزش ها در پیرامون می  باشد.

امروز کاملا مشهود است که آمریکا در ابعاد گوناگون حیات بشری به شکلی نهادینه دارای تفوق است و این تفوق زمانی حادث می شود که ماهیت ساختارهای زیربنایی و هویت نهادهای روبنایی آبشخوری همگون داشته باشد. تفوق آمریکا شکل گرفته است چرا که این همگونی آشکار و مبرهن است. در حال حاضر موقعیت بسیاری از بازیگران به جهت کم شدن میزان قدرت آنها در صحنه بین الملل باعث گردیده که حرکت علیه آمریکا شکل خشونت  بار به خود بگیرد چرا که تفوق آمریکا همزمان با از هم پاشیدگی هویت اکثر مردم و جوامع غیر غربی و گسیختگی تاریخی ساکنان این جوامع بوده است که این امر در خاورمیانه خصوصا در کشورهای عربی قابل مشاهده است. باید به این نکته توجه داشت که برخی از بازیگران توسل به عملیات تروریستی را تنها اقدام یا استراتژی موثر جهت مقابله و نفوذ قدرت غرب در رأس آن آمریکا یافته اند. البته این اقدامات منجر به تغییر معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه و جهان نخواهد شد. لیکن سبب خواهد شد تا غرب برای حمایت از ارزشها، اهداف و سیاستهای راهبردی اش، توسل و ضرورت مقابله با تروریسم را از طریق نظامی وخشونت آمیز توجیه کند.

نظرات
آخرین اخبار