کد خبر: 9918
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1398 - 14:10
محققان دانشگاه علوم پزشکی کرمان :
محققان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در راستاي ايجاد راه‌هاي جديد، براي درمان عفونت‌هاي باكتريايي، اقدام به بررسي تأثير نانوذرات بر روي ‌فيلم‌هاي زيستي باكتريايي كردند.

 فراتاب_ علمی: به گزارش فراتاب كاهش مدت زمان بستري شدن، كاهش مقاومت آنتي بيوتيكي و هزينه‌هاي درماني از فوايد كاربرد اين دستاورد علمي خواهد بود. 


بيوفيلم(فيلم زيستي) گروهي از ساختارهاي باكتريايي است كه در يك ماده‌ پليمري خارج سلولي همچون پروتئين‌هاي چسبنده به سطوح غيرجاندار ايجاد مي‌شود، سلول‌هاي باكتري موجود در بيوفيلم در مقابل آنتي‌بيوتيك‌ها مقاوم‌تر بوده و فعاليت سوخت و ساز پايين‌تري دارند. 

محققان اين طرح به دنبال توليد و استفاده از نانوذراتي بوده‌اند كه سبب جلوگيري از ايجاد و يا از بين بردن بيوفيلم در تركيبات باكتريايي شود. 

لازم به توضيح است كه بيشتر عفونت‌هاي باكتريايي رابطه‌ مستقيمي با بيوفيلم‌ها دارند، باكتري‌هايي نظير سودوموناس آئروژينوزا، استافيلوكوك اورئوس و پروتئوس ميرابليس قادرند بيوفيلمي قوي تشكيل داده و به دستگاه‌ها و وسايل بيمارستاني چسبيده و سبب ايجاد عفونت اضافي همچون عفونت ادراري شوند، اين امر، يكي از دلايل مرگ و مير ميليون‌ها انسان در كشورهاي در حال توسعه و يا حتي توسعه يافته است. 

به گفته‌ دكتر مجتبي شكيبائي، در ميان روش‌هاي مختلف جلوگيري از ايجاد و از بين بردن بيوفيلم باكتريايي، استفاده از نانوذرات مختلف مي‌تواند به عنوان راهكاري جديد مورد استفاده قرارگيرد، ازاين رو، محققان اين طرح به توليد نانوذرات سلنيوم و بررسي عملكرد ضد بيوفيلمي آن‌ها پرداختند. 

پيش از اين گزارش شده بود كه نانوذرات سلنيوم داراي خواص ضد باكتري، ضد ويروسي و آنتي اكسيداني هستند، اما نتايج تحقيق حاضر براي اولين بار نشان داده است كه اين نانوذرات اثر ضد بيوفيلمي قابل توجهي نيز از خود نشان مي‌دهند، براي توليد اين نانوذرات ازفرايند زيستي تميز، غير سمي و سازگار با محيط زيست استفاده شده است. 

بدين منظور از يك ميكروارگانيسم احياكننده يون‌هاي سلنيوم براي توليد نانوذرات سلنيوم بيوژنيك در محدوده انداره ذره‌اي 80 تا 220 نانومتر استفاده شده است. 

دكترشكيبائي و همكاران اين طرح معتقدند كه نتايج حاصل از اين پژوهش آغازگر مطالعات جديدي براي استفاده از اين نانوذرات و يا همراه كردن آن با آنتي بيوتيك‌ها جهت درمان يا پيشگيري از عفونت‌هاي باكتريايي مولد بيوفيلم، كه يك مشكل اساسي در بيماران بستري به حساب مي‌آيد، خواهد بود. 

اين محقق در خصوص روند مطالعات صورت گرفته افزود: نانوذرات سلنيوم با استفاده از يك گونه‌ باكتريايي مقاوم به سلنيوم توليد و از آن استخراج شده است، نانوذرات توليدي با استفاده از روش‌هاي دستگاهي مختلف مانندTEM، XRD، EDX و FT-IR مورد بررسي قرار گرفته و توزيع اندازه‌ آن‌ها بررسي وتعيين شده است. 

وي بيان كرد: سپس گونه‌هاي باكتريايي استافيلوكوكوس آرئوس، پسودوموناس آئروژينوزا و پروتئوس ميرابيليس، كه توليد كننده بيوفيلم هستند، از نمونه‌هاي كلينيكي جداسازي شد تا اثر ضد بيوفيلمي نانو ذرات سلنيوم سنتزي بر روي آن‌ها مطالعه شود. 

نظرات
آخرین اخبار