مایکل دیردا | فراتاب
آخرین اخبار

مایکل دیردا

RSS
تاثیر ایدۀ گناه ازلی بر فرهنگ مغرب‌زمین;
تاریخ اندیشۀ غرب همواره ازایدۀ گناه ازلی متاثر بوده است و دغدغۀ پاسخ به این سوال را داشته که آیاانسان بالذات گناه‌کار است یا موجودی است بالفطره پاک که در مسیر زندگی خود سرنوشتش رابر می‌گزینددیردا بابررسی کتاب بدزاده تاثیرگناه اولیه بر سنت فکری غرب رابررس
ویدیو
کیوسک
کتاب