توافق صلح | فراتاب
آخرین اخبار

توافق صلح

RSS
بحران سوریه هیچ‌گاه به شرایط پیش از درگرفتن جنگ داخلی در آن کشور باز نخواهد گشت وکشوردچار چندپارگی شده است و هیچ توافق صلحی نمی‌تواند دوباره آن را به هم وصله کند.
سالوا کی‌یر رئیس جمهور سودان جنوبی پس از دو سال جنگ داخلی ریک ماچار، رقیبش را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب