رویکرد کسب و کار محور | فراتاب
آخرین اخبار

رویکرد کسب و کار محور

RSS
لورنزو مارسیلی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب