کد خبر: 9127
تاریخ انتشار: 10 بهمن 1397 - 10:51
اسدالله افشار

یکم) ابزارهایی که به صورت ملی و بین المللی درکاهش سوءمصرف و قاچاق موادمخدر به کار گرفته شده اند هنوز تا کنون نتایج قابل قبول و قابل مشاهده و چشمگیری از منظر بین المللی نداشته اند. در نتیجه، اعتبار و تناسب ابزارهای کنترل موادمخدری که دولت ها به صورت پیوسته در کنوانسیون های بین المللی قبول کرده بودند، مورد تردید واقع شده است. وضعیت قاچاق و سوءمصرف موادمخدر که با خشونت وفساد همراه شده، وحشتناک می باشد، اما هنوز جایگزین های معتبری برای سیاست های فعلی که قادر به معکوس نمودن شرایط فعلی باشد، پیدا نشده است. تلاش های بین المللی مقابله با مصرف مواد و قاچاق مخدر باید در یک مسیر هماهنگ بین المللی به منظور دستیابی به نتایج مثبت آتی ادامه یافته وتنظیم شود. به علاوه، روشن است که مصرف موادمخدر ارتباط نزدیکی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دارد که پیشرفت در این حوزه ها در حل مشکلات سوءمصرف موادمخدر غیرقابل انکاراست. در برخی کشورها، فعالیت های مثبتی صورت گرفته است که باید بسیار دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تجربیات مثبت هر کشور اولا مورد توجه واقع شود و ثانیا در صورت موفق بودن طرح ها، این طرح ها بومی سازی شود.

یکم) ابزارهایی که به صورت ملی و بین المللی درکاهش سوءمصرف و قاچاق موادمخدر به کار گرفته شده اند هنوز تا کنون نتایج قابل قبول و قابل مشاهده و چشمگیری از منظر بین المللی نداشته اند. در نتیجه، اعتبار و تناسب ابزارهای کنترل موادمخدری که دولت ها به صورت پیوسته در کنوانسیون های بین المللی قبول کرده بودند، مورد تردید واقع شده است. وضعیت قاچاق و سوءمصرف موادمخدر که با خشونت وفساد همراه شده، وحشتناک می باشد، اما هنوز جایگزین های معتبری برای سیاست های فعلی که قادر به معکوس نمودن شرایط فعلی باشد، پیدا نشده است. تلاش های بین المللی مقابله با مصرف مواد و قاچاق مخدر باید در یک مسیر هماهنگ بین المللی به منظور دستیابی به نتایج مثبت آتی ادامه یافته وتنظیم شود. به علاوه، روشن است که مصرف موادمخدر ارتباط نزدیکی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دارد که پیشرفت در این حوزه ها در حل مشکلات سوءمصرف موادمخدر غیرقابل انکاراست. در برخی کشورها، فعالیت های مثبتی صورت گرفته است که باید بسیار دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تجربیات مثبت هر کشور اولا مورد توجه واقع شود و ثانیا در صورت موفق بودن طرح ها، این طرح ها بومی سازی شود.

دوم) در بعضی از کشورها، کشت، تولید و قاچاق موادمخدر غیرقانونی، تأثیرعمیقی بر اقتصاد داشته و در صد بالایی از درآمدهای ملی را پوشش می دهد. در جایی که اقتصاد ملی به برخی  فعالیت های غیرقانونی وابسته باشد، هرگونه تلاش مقابله ای، با موانع قابل توجهی مواجه خواهد شد. ادغام فعالیت های مرتبط با موادمخدر غیرقانونی با اقتصادملی واقعیت خطرناکی است و دولت ها باید قبل از این که این فعالیت ها به نتایج بسیار ناگوار وتلخی بیانجامد، کلیه ابزارهای پیشگیرانه را به کار گیرند.

سوم)  کشت و قاچاق غیرقانونی موادمخدر منجر به ناپایداری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشورهای متعددی شده است. به ویژه ارتباطات زیادی میان کشت غیر قانونی و قاچاق موادمخدر و فعالیت سازمان های خرابکار در برخی کشورهای آمریکای جنوبی ، اروپایی، آسیا و دیگر مناطق جهان مشاهده شده است. در واقع، درآمدهای از کشت غیرقانونی و مشارکت در بازاریابی و توزیع محصولات غیرقانونی، بعضا مبنای درآمدهای مالی فعالیت های غیرقانونی را تشکیل می دهد. بنابراین، همکاری های نزدیک بین المللی وملی، سنگ بنای مبارزه با کارتل های بزرگ موادمخدر می باشد. برای توسعه چنین فعالیت هایی، پیشنهاد می شود؛ کلیه دولت ها اهمیت فعالیت های مبتنی بر قوانین ملی را همواره به یاد داشته باشند و این قوانین را با معاهدات کنترل بین المللی موادمخدر ونیز قوانین عمومی بین المللی منطبق نمایند.

منبع: موسسه کادراس

نظرات
آخرین اخبار