کد خبر: 7685
تاریخ انتشار: 27 فروردین 1397 - 17:55

 

فراتاب-گروه اقتصادي: آخرين آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور حاکي از افزايش 13.9درصدي مبلغ کل تسهيلات اعطايي نسبت به اسفند 95است.
 بررسي جديدترين آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور در بهمن ماه سال 96نشان مي‌دهد که کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري 10366.9هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به اسفند ماه سال 95که 9101.1هزار ميليارد ريال بود 13.9درصد افزايش يافته است.
همچنين تسهيلات قرض‌الحسنه 5.6درصد از کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري قرض‌الحسنه را تشکيل داده و حجم عمده عملکرد تسهيلاتي بانک‌ها مربوط به مشارکت مدني با 37.1درصد و فروش اقساطي با 26درصد است.
به لحاظ عددي در بهمن ماه سال گذشته 585.2هزار ميليارد ريال از کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور قرض‌الحسنه بوده که اين ميزان نسبت به اسفندماه سال قبل از آن که 462.7هزار ميليارد ريال بوده، 26.5درصد رشد نشان مي‌دهد.
با وجود اينکه از تيرماه سال 94آمار تسهيلات اعطايي بانک‌ها به تفکيک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهيلات اعطايي به تفکيک عقود اسلامي اضافه شده، اما در بهمن‌ماه سال جاري سهم استصناع از تسهيلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباري صفر بوده ولي منابع مرابحه 7.9درصد بوده است.
وضعيت بانک‌هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، تسهيلات پرداخت شده در بانک‌هاي تجاري کشور در بهمن ماه سال 96متفاوت بوده به نحوي که 7.5درصد از وام‌هاي بانک‌هاي تجاري قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 125.9هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه بانک‌هاي تجاري در اسفندماه سال قبل از آن 102.3هزار ميليارد ريال بوده است.
در بانک‌هاي تجاري کشور، سهم عمده تسهيلات پرداختي مانند بانک‌ها و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي به ميزان 30.6درصد است که رقم آن 509.9هزار ميليارد ريال در بهمن ماه سال جاري بوده است. اين ميزان در اسفندماه سال قبل از آن 296.9هزار ميليارد ريال بود.
23.5درصد تسهيلات بانک‌هاي تجاري به رقم 392.4 هزار ميليارد ريال در بهمن ماه سال گذشته به صورت مشارکت مدني پرداخت شده که اين رقم در اسفندماه سال قبل از آن 477.4 هزار ميليارد ريال بوده است. به صورت کلي، سهم عمده تسهيلات پرداختي بانک‌هاي تجاري در بهمن ماه سال 96 به فروش اقساطي و مشارکت مدني اختصاص يافته است.
وضعيت بانک‌هاي تخصصي
همچنين بررسي عملکرد بانک‌هاي تخصصي در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف در بهمن ماه سال 96نشان مي‌دهد که 2.5درصد تسهيلات اعطايي به ميزان 58.5هزار ميليارد ريال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که اين رقم در پايان سال قبل از آن 47.3هزار ميليارد ريال بود.
بزرگترين بخش تسهيلات پرداخت شده در بانک‌هاي تخصصي کشور مربوط به فروش اقساطي مي‌شود به نحوي که در بهمن ماه سال گذشته 57.2درصد کل تسهيلات اعطايي اين بانک‌ها به رقم 1324.6هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در اسفندماه سال 95به ميزان 1241.7هزار ميليارد ريال بود.
بانک‌هاي تخصصي نيز در بخش مشارکت مدني تسهيلات قابل توجهي پرداخت کرده‌اند به نحوي که 18.1درصد کل منابع تسهيلاتي اين بانک‌ها در بهمن ماه سال 96به ميزان 418.7هزار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.
وضعيت بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري
به گزارش ايبِنا، در بخش بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز 6.3درصد تسهيلات پرداخت شده در بهمن ماه سال 96به ميزان 400.8هزار ميليارد ريال به عنوان قرض‌الحسنه و 47.6درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضيان در بخش مشارکت مدني به رقم 3038.3هزار ميليارد ريال بوده است.

منبع:خبرگزاري آريا

 

نظرات
آخرین اخبار