کد خبر: 11461
تاریخ انتشار: 23 آبان 1399 - 09:18
منصور براتی


فراتاب - گروه سیاسی: جامعه علمی کشور دکتر «داود فیرحی»، استاد بزرگ اندیشه سیاسی خود را روز 21 آبان 1399 از دست داد و خانواده علوم سیاسی و روابط بین الملل را در سوگ فرو برد. اکثر دانشجویان و علاقه‌مندان به سیاست که او را از نزدیک می‌شناختند، حتی اگر با فیرحی اختلاف نظر داشتند و یا پروژه او را نمی‌پسندیدند شیفته شخصیت و متانت و تواضعش بودند. ضمن ابراز هم‌دردی عمیق با خانواده ایشان و نیز خانواده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نوشتار حاضر خواهم کوشید نقاط قوت چند اثر این استاد برجسته اندیشه سیاسی اسلامی را ضمن حفظ کرنولوژی تاریخی مورد بررسی قرار دهم.  فیرحی استاد ایده‌های جدید در درون گفتمان اندیشه سیاسی اسلامی بود. با مطالعه آثار او بود که نخستین بار دریافتم می‌توان از نصوص و سنت دینی  برداشت‌هایی متفاوت از برداشت‌های رایج و رسمی هم داشت. بدون شک این سطور از جبران حتی سرسوزنی از زحمات دکتر فیرحی برای من به عنوان دانشجویی که افتخار شاگردی ایشان را داشتم و نیز علوم سیاسی و انسانی در سطح کشور، ناتوان خواهد بود.

 

  • قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام به مثابه نقطه عزیمت

همچنانکه روشن است کتاب معروف قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، نخستین اثر پژوهشی دکتر فیرحی در قالب یک کتاب فرایندی است. بدین ترتیب می توان این کتاب را نقطه عزیمت آثار و پروژه فکری وی دانست. سید جواد طباطبایی پژوهشگر برجسته ایرانی در مقدمه کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران توضیح می دهد که بررسی روشمند و نظام مند اندیشه سیاسی اسلامی در ایران هنوز آغاز نشده است! اگرچه از ارائه این دیدگاه مدت زمان زیادی می گذرد و در این مدت آثار زیادی پیرامون اندیشه سیاسی در اسلام و ایران به رشته تحریر درآمده است، اما باید توجه کرد که مطمح نظر طباطبایی ناکاویده باقی ماندن بسیاری از متون اسلامی و در نتیجه درک نکردن بخش قابل توجهی از پتانسیل های دانش های رایج در تمدن اسلامی است. از این رو کتاب فوق را می توان یکی از نخستین آثاری دانست که با روشی علمی به بررسی و ارزیابی نصوص دینی می پردازد و درصدد است با مد نظر قرار دادن 3 مفهوم «قدرت»، «دانش» و «مشروعیت» در دوران میانه، کُنه امر سیاسی این مرحله از تاریخ اسلام را بکاود. از رهگذر این تتبع، فیرحی درصدد است که چگونگی و چرایی شکل گیری نوع خاصی از عقلانیت سیاسی در دوره میانه اسلامی را تبیین کند. مدعای کانونی فیرحی در این کتاب این است که عقلانیت سیاسی حاصل در نسبت با دستگاه قدرت از یکسو و دانش های زمانه که از سوی دیگر سروشکل گرفته و مألاً مشروعیت این دستگاه را تأمین می‌کند. به این ترتیب پیش از هر چیز دیگری، سنگ بنای یک تفکیک کلیدی و بنیادی در اذهان دانشجویان علوم سیاسی شکل می گیرد که در اندیشه ای شدن و آموزش اندیشیدن در آینده به کمک آنان خواهد آمد؛ این تفکیک عبارت از نفی این همانی میان عقلانیت سیاسی موجود و نصوص اسلامی است، بدین معنی که آنچه در هر دوره خاص تاریخی (از جمله دوران میانه) به عنوان عقلانیت سیاسی موجود شکل گرفته و بر اذهان حکمروایی می کند از صرف یک نظریه سیاسی فراتر نیست و صرفاً بازتاب دهنده بخشی از مفاد موجود در نصوص دینی است نه همه آن.

در واقع اماره های سیاسی نصوص دینی بسیار فربه تر و بیشتر از آن چیزی است در عقلانیت سیاسی هر دوره منعکس می شود و لذا ذهن دانشجویان را آماده درک این امر آماده می کند که شوری، خلافت، امامت، مشروطیت و ... هریک تنها یک نظریه هستند و بازنمایاننده بخشی از واقعیات نصوص دینی. به بیان دیگر همانطور که اسلام‌شناس فقید ژاپنی، «توشیهیکو ایزوتسو» می گوید:«قرآن، به‌ رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه و تاريخي، به گونه‌اي خاص سخن مي‌گويد؛ زيرا جريان نص در تاريخ، همواره به وساطت تفسير يا تفسيرهايي صورت مي‌گيرد كه برخاسته از عقلانيتحاكم بر هر دوران است.» ايزوتسو به درستي متوجه اين وضعيت است و كوشش ميكند با قطع ملازمه قطعي و نفي اين‌هماني كامل بين نصوص ديني و دانش‌هاي اسلامي، ساخت معنايي اين دو را مستقل از يكديگر ببيند.

دومین نکته قابل توجه درباره این اثر عبارت است از اینکه مولف با طرح بحثی جالب و با ابتنای روند پژوهش خود بر تبارشناسی فوکویی، پس از تفکیک یاد شده میان نص و برداشت از نص، سعی می کند مخاطب را یک گام به جلوتر ببرد و نشان دهد عقلانیت سیاسی که در دوران میانه شکل گرفته است، اتفاقاً وجه اقتداری نصوص را برجسته ساخته و دیگر وجوه آن همچون شورا که پتانسیل بیشتری برای منتج شدن به رویه‌ای دموکراتیک‌تر داشته را به حاشیه رانده است. فیرحی در اثر برجسته خود می کوشد نشان دهد که در تاریخ اسلام میانه هرچه از زمان شکل گیری یک حکومت به سمت زمان حال حرکت کنیم، تفاسیر اقتدارگرایانه و گرایش به امنیت بیشتر و بیشتر و امکان نقد و اندیشه ورزی کمتر و کمتر می شود؛ از این رو احتمالاً انحطاط و ضعف فزاینده تمدن اسلامی در برابر دیگر تمدن ها را باید در این بستر سیاسی – فرهنگی جست‌وجو کرد که رفته رفته فضای نقد حکومت را مسدود ساخته و با فروختن امنیت به عنوان متاع همیشگی دکان سیاست در برابر طلب اطاعت از اتباع به آنها، حاضر به پذیرفتن خطاها و ضعف های خود نیست! اهمیت دیگر این تحلیل ایجابی در تبیین ضعف و فترت تمدن اسلامی، آن است که می‌توان آن را آلترناتیوی در برابر ادبیات شرق شناسانه دانست که به زعم فیرحی «تحقیقی برون زاد» است.

«شیوه استشراقی با خروج از سنت و تکیه بر تجدد اروپایی به عنوان مفهومی بنیادی، به طرح پرسش هایی درباره سنت سیاسی دوره میانه می پردازد. و از آن روی که این پرسش ها، پرسش هایی از درون سنت سیاسی ما نیستند، پاسخی شایسته پیدا نمی کنند و لاجرم، پژوهشگر به طرح نظریه ای از انحطاط رهنمون می شود که فراز و فرود آن نه در واقعیت تاریخ و اندیشه سیاسی دوره میانه – که خود، نه اوجی دارد و نه انحطاطی – بلکه در ذهن تجدد سلوک نویسنده مستشرق قرار دارد.»

از سوی دیگر اتخاذ رویکرد تاریخی «تقدم اراده بر دانش» که به نوعی در بین اندیشمندان اسلامی، اسلامشناسان و مستشرقان خلاف آمدِ عادت است نیز ضمن اینکه باعث می شود بسیاری از مقتضیات روش شناسانه که در آثار بسیاری از اندیشمندان مفروض گرفته می شود و لاجرم آنچه در واقعیت روی داده را به مثابه کمال امکانیت و پتانسیل نصوص و متون دسته اول اسلامی قلمداد می کند را مورد انتقاد قرار می دهد. از سوی دیگر فضا را برای طرح تفاسیر مدرن‌تر و دموکراتیک‌تر از نص باز می کند و موقعیت فراتاریخی و فرامکانی عقلانیت سیاسی در هر دوره تاریخی از مقام معیار حقیقت و ملاک مشروعیت به آیینه تمام نمای قدرت تنزل می یابد. همین رهیافت است که در ادامه در آثار آموزشی و پژوهشی مولف، به صورتی منقح تر مشخص می شود.

 

  • «تاریخ تحول دولت در اسلام» و «نظام سیاسی و دولت در اسلام»

فیرحی در آثار دوگانه فوق که با اهداف آموزشی‌تری نگاشته شده در صدد است تا از یکسو مرزهای مفاهیمی همچون دولت[1]  و حکومت[2] را در جهان اسلام مشخص سازد و از سوی دیگرسیر تطور آن را برای مخاطب ترسیم سازد؛ بدین معنا که مخاطب از مطالعه نظام سیاسی و دولت در اسلام براساس مدل نظریه سیستمی با منابع تغذیه کننده وجوب و وجود، اصول اساسی و پایه های ارزشی هریک از نظریه های کانونی دولت در جهان اسلام را می‌شناسد و از رابطه این اجزا در مجموع با «سیمای عمومی دولت» نزد اهل سنت و شیعه آشنا می شود و دال مرکزی «امنیت نگرانه» در نظر اهل سنت و «عدالت خواهانه» در نظر شیعیان را باز می شناسد. همچنین کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام نیز به طور دقیق روند تحول دولت در جهان اسلام را از نظر می گذراند و نشان می دهد که روند وقایع چگونه به نحوی پسینی نظریات سیاسی را متأثر ساخته و همچنین چگونه روابط قدرت چگونه هرچه یک دولت به پایان عمر خود نزدیک تر می شود، آشکار و آشکارتر می شوند.

همچنین در سطحی مقدماتی تر مطالعه آثار فوق زمینه علمی کردن ذهن دانشجویان را فراهم می کند؛ آشنایی با مفاهیمی همچون، نظریه، سیستم، رویکرد، دولت، نظام سیاسی، سطح تحلیل و ... و نسبت آنها با یکدیگر در خصوص تحولات جهان اسلام بی شک نقطه عزیمت ورود به حوزه اندیشه سیاسی اسلامی است و از این رهگذر آثار فیرحی برای به عنوان دریچه نظرکرد به اندیشه سیاسی اسلامی مبنایی قابل اتکا و در عین حال جذاب و خواندنی را برای مخاطب فراهم می کند.

همچنین  مطالعه این دوگانه ضمن اینکه دانشجویان و علاقه مندان را با چند و چون و تحولات نظری مفاهیم سیاسی در جهان اسلام آشنا می کند، به آنها کمک می کند که با دیدی کل نگرانه و فرانظری نسبت مجموع مسائل سیاسی در اسلام دید نظام مندی تمهید کنند که این امر از یکسو زمینه مقایسه مفاهیم مختلف سیاسی و تحولات آنها را با آلترناتیوهای غربی فراهم می آورد و از سوی دیگر ذهن مخاطب را برای وارد شدن به سطوح فرانظری تر (هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی) آماده سازد. در آثار یاد شده نیز فیرحی با تفکیک میان دولت دینی و دولت ایدئولوژیک و نیز اشاره به روند فزاینده اقتداری تحولات سیاسی در مرزهای جهان اسلام خط پیشین پیگیری تفاسیر دموکراتیک تر از مذهب را ادامه می دهد.

 

  • فقه و سیاست در ایران معاصر

از سال‌ها پیش فقدان کتابی جامع درباره فقه سیاسی و تحولات و مکاتب مختلف آن در قالب متدولوژیک دانشگاهی و بر طور اخص برای دانشجویان احساس می شد. البته موارد مشابهی در بازار چاپ و نشر موجود بود، اما این دسته از منابع نیز بیشتر توسط غیردانشگاهیان و استادان حوزه نگاشته شده بود و عمدتاً نگاهی درون زاد[3]، غیرآسیب شناسانه و بی ارتباط به روشها و واحدهای تحلیلی دانشگاهی  به فقه داشت. به این ترتیب اثر مبسوط دو جلدی حاضر با پرداختن به ماهیت فقه سیاسی سعی می کند از طریق حوزه های عمومی تر فقه به امر سیاسی نزدیک شود و مسیرهای طی شده در فقه شیعه را از منظر رویکرد به اجتماع و سیاست مورد بررسی قرار دهد. فیرحی در این اثر سعی می کند هر جا که فقه شیعه با اهل سنت دارای مکانیزم متفاوتی است، دیدگاه هر دو گروه در مقابل یکدیگر مطرح کند و زمینه ها و نتایج هر مکانیزم را از نظر بگذراند؛ شاید برای روشنتر شدن موضوع بد نباشد به مکانیزم اجتهاد در فقه شیعی و قیاس در فقه اهل سنت اشاره کنیم، که به جریان متبوع خود سمت و سوی متفاوتی سوق داده است؛ فقه اصولی معاصر شیعه یکی از نتایج این تمایز و فقه مقاصدی اخوان المسلمین جدید یکی از سویه های متناظر با جریان شیعی در میان مکاتب اهل سنت است. همچنین فیرحی نشان می دهد که چگونه فقه شیعی با مفهوم حق و فقه اهل سنت با مفهوم حکم ارتباط وثیق تری یافته و در نتیجه نزدیکی بیشتر فقه شیعی با نظامات سیاسی مشروطه انگلیسی و تناسب فقه اهل سنت با نظامات سیاسی قاره ای را به همراه آورده است. فقه و سیاست در ایران معاصر به بهترین وجهی مکمل سوالی است که فیرحی در قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام می پرسید؛ آنجا که می گفت نظریه های اقتدارگرایانه مذهبی از کجا آمده اند؟ چرا از تمامی جوانب دین این وجوه اقتدارگرایانه برجستگی یافته و دیگر بخش ها به نفع مظاهر اقتدار حکومت و حاکم به حاشیه رانده شده است؟ در واقع آنچه فیرحی در این اثر دو جلدی تمهید می کند همان وجه فربه تر از اقتداری است که از فقه شیعی می توان انتظار داشت. به نظر می رسد تمیز این میراث از وجوه اقتدار آمیز نص و سنت باعث می شود دیگر ابعاد  شریعت اسلامی نظیر وکالت، شورا و اجماع نیز برجسته گردد؛ طرفه آنکه از یکسو موضع مدرنیست های تندروتر که معتقد به امتناع امتزاج شریعت اسلام با مظاهر و زندگی مدرن هستند زیر انتقاد مستقیم قرار می گیرد و از سوی دیگر پایگاه جمودورزان در خصوص تفسیر تحت الفظی از شریعت و برداشت های سلفی متزلزل می شود و نهایتاً مسیر حرکت به سوی برداشت های مدرن تر و دموکراتیک تر از فقه شیعی را برای پژوهشگران ایرانی باز تر می سازد.

[1] .State

[2] .Government

[3] .Insider

 

منصور براتی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار