روندهای تاریخی تشکیل سازمان محیط زیست ایران | فراتاب
کد خبر: 12246
تاریخ انتشار: 12 شهریور 1401 - 09:52
بررسی پرونده‌ای از تصویب نخستین قانون شکار تا تشکیل پژوهشکده محیط زیست در ایران

فراتاب: بە بهانە چهارمین سال  یادبود شهدای محیط زیست چیای مریوان در گزارش پیش رو سیر تحولات مربوط به تشکیل سازمان محیط زیست ایران از ابتدا تا به امروز بررسی خواهد شد. محیط زیست را میتوان مجموعه‌ای از عوامل جاندار مثل گیاهان و جانوان بی‌جان از جمله کوە، آب و هوا دانست کە در یک فضای مشخص و در زمان معین موجود زندە را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

 

 1307 اولین قانون محیط زیست در ایران

دستورالعمل ها وبهرە برداری از محیط زیست و حیات وحش کشور در مورخ 1307/2/18  در قانون مدنی کشور باب ششم در چهار مادە موضوع شکار مطرح شد.

 

1322 پیشنهاد طرح قانون شکار

با پیشنهاد هیات وزیران در ۲٦شهریور ۱۳۲۲وزارت کشاورزی در چهار مادە تصویب شد.

 

1336 تصویب قانون شکار

بە منظور حفظ و جلوگیری از صید ماهی نارس وزرای دولت آیین نامە اجرایی قانون شکار مشتمل بر چهار فصل و پنجاە هفت مادە در سال ۱۳۳٦ بەتصویب وزیران رسید .

 

1336 تعیین اولین مناطق حفاظت شدە در ایران

اولین منطقه‌ی حفاظت شدە شکار، واقع در بین بجنود وگنبد کابوس در مرداد  ۱۳۳٦ حدود آن بە طور رسمی آگهی شد

 و در پاییز ۱۳۳٦ منطقەی دز و کرخە بە خاطر گوزن زردی کە در حال منقرض شدن در خاورمیانە  میدانستن برای حفظ وتکثیرگونەهای در معرض خطر و احیاء و بازسازی زیستگاها وطبیعت حفاظت شد

 

1342 اجرای طرح آزمایشی

این ترح آزمایشی بە اجرا در آمد ولی در طول چند سال تغییرات و اصلاحاتی انجام شد کە سال ۱۳٤۲/۱۲/۱ آیین نامە با هفت فصل و ۳۹ مادە بە تصویب وزیران اجرا شد

 

 مسولیت تاسیس کانون شکار

آقای منوچهر ریاحی بە عنوان دبیر کل و آقای اسکندر فیروزی در پست قائم مقام  دبیرکل  اولین کسانی بودن کە بە صورت افتخاری مسولیت کانون شکار را بعهدە گرفتن و دفتر کانون در یکی از ساختمان شرکت خشکە کە متعلق بە اقای ریاحی  بود افتتاح شد

در بیشتر شهرها مهم کشور ابتدا از  افراد علاقمند و با حسن شهرت و بە صورت افتخاری خدمت میکردند اما بعدها معلوم شد کە بطور کلی کار تفننی و آماتوری قابل دوام در این کار نیست

 

1350، تاسیس سازمان محیط زیست

در ۱۳٥۰/۱۱/۱۲ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانها وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بە تصویب رسید. از تاریخ  تصویب قانون ونام سازمان شکاربانی بەنظارت برصید بە سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی سازمان مزبور بە شورای عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد.وکلیە امور مربوط بەحیوانات وحشی وآبزیان وحفظت محیط زیست  بەسازمان محیط زیست محول شود

1393 تاسیس پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکدە محیط زیست در سال ۱۳۹۳ مجوز قطعی فعالیت را در سە گروە پژوهشی اقتصادی و مخاطرات محیط زیست.امینی زیستی وتنوع زیستی را دریافت کرد.

گزارش از  گلاویژ رحمانی

نظرات
آخرین اخبار