سلما ایرماک | فراتاب
آخرین اخبار

سلما ایرماک

RSS
ادامه دیکتاتوری اکثریت پارلمانی در ترکیه!
دستگیری امروز روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها و 9 نفر دیگر از نمانیدگان پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها بازتاب ها و واکنش های متفاوتی را در پی داشت.
ویدیو
کیوسک
کتاب