آخرین اخبار

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)

RSS
هدف حکومت اقلیم کردستان (عراق) در بیست و دومین دوره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) معرفی تمامی قوانین و کارهایی ست که در جهت مراقبت و ارائه خدمات به معلولین در اقلیم کردستان به مرحله اجرا درآمده اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب