آخرین اخبار

پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی

RSS
لورنزو مارسیلی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب