مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران | فراتاب
آخرین اخبار

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

RSS
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران:
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از اجرای طرح بررسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۷ به صورت سیستماتیک و در ذیل سامانه صدور پروانه شهرداری تهران خبر داد.
ویدیو
کیوسک
کتاب