فراتاب-اساتید https://www.faratab.com/category/152/ info@rsm.co.ir Wed, 31 May 23 20:08:16 +0330fa عدم تعهد؛ از ویترین سیاسی تا راهبرد جهانی https://www.faratab.com/news/7614/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 08 Apr 18 15:45:26 +0430 عدم تعهد؛ از ویترین سیاسی تا راهبرد جهانی
هر چند نفس ایجاد جنبش عدم تعهد در بحبوحه جنگ سرد و در شرایط بین‌المللی آن زمان اقدام بسیار مهمی تلقی می‌شد، اما در همان ابتدای امر این سازمان بین‌المللی با مشکلات خاص خود همراه بود.

]]>
آسیب شناسی ناکامی یوتوپیای فیدل! https://www.faratab.com/news/4753/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%21 Sun, 27 Nov 16 01:05:22 +0330 آسیب شناسی ناکامی یوتوپیای فیدل!
کاسترو و تمامی آرمانگرایان چپ در تبی دن کیشوتی گرفتار بودند چه که تنها گزینه و آلترناتیو آنها برای سرمایه داری به چالش کشیدن تمام و کمال مدرنیته بوده است جنگ و انقلابی گری و رادیکالیسم در ذات خویش چیزی ندارد که

]]>