فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:48:09 +0330fa دختر آیشواریا رای، قربانی تازه منحرفان مجازی! https://www.faratab.com/news/12400/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%21 Tue, 30 Apr 24 16:07:32 +0330 دختر آیشواریا رای، قربانی تازه منحرفان مجازی!
ماه گذشته، آرادایا برای اولین بار بدون مدل موی چتری در جشن آمبانی‌ها شرکت کرد که ظاهر متفاوت و زیبای او بازتاب گسترده‌ای را به همراه داشت، برخلاف دیگر افراد مشهور حاضر در این مراسم، آیشواریا و آبیشک برای محافظت از دخترشان در برابر طعنه‌های جنسی پاپاراتزی‌

]]>