فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 16 Jun 24 11:57:05 +0330fa آنجلینا جولی، برد پیت را به خشونت علیه خود و فرزندانشان متهم کرد! https://www.faratab.com/news/12399/%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Tue, 30 Apr 24 14:16:42 +0330 آنجلینا جولی، برد پیت را به خشونت علیه خود و فرزندانشان متهم کرد!
«ازدواج ما مدت‌ها قبل‌تر از حواشی هواپیما به پایان رسیده بود، رفتار برد در قبال من و فرزندانمان کنترلگرانه همراه با خشونت فیزیکی و کلامی بود».

]]>