فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:18:41 +0330fa نمایندگان آسیا در مراسم توپ طلا https://www.faratab.com/news/10908/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%B7%D9%84%D8%A7- Wed, 23 Oct 19 19:20:01 +0330 نمایندگان آسیا در مراسم توپ طلا
بعد از ۱۲ سال یک بازیکن از قاره آسیا در فهرست نامزدهای توپ طلای فوتبال جهان قرار گرفت.

]]>