فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:57:50 +0330fa حضور سردار در ترکیب اصلی زنیت https://www.faratab.com/news/10960/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AA Sun, 27 Oct 19 14:30:28 +0330 حضور سردار در ترکیب اصلی زنیت
سردار آزمون در ترکیب اصلی زنیت برای دیدار امروز قرار خواهد گرفت.

]]>
و من که عاشق بازی کردن فوتبالم https://www.faratab.com/news/10850/%D9%88-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85 Sun, 20 Oct 19 16:10:02 +0330 و من که عاشق بازی کردن فوتبالم
آزمون به درخشش در بازی برابر تیم سابقش واکنش نشان داد.

]]>