فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:57:16 +0330fa مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود https://www.faratab.com/news/10759/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 10 Oct 19 22:00:02 +0330 مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود
نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرد که مداخله نظامی ترکیه در سوریه، ناموجه است.

]]>