فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:00:20 +0330fa نفتی‌ها در جایگاه سوم ایستادند https://www.faratab.com/news/10572/%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 30 Sep 19 17:20:01 +0330 نفتی‌ها در جایگاه سوم ایستادند
تیم پالایش نفت آبادان با شکست محرق بحرین به مقام سوم مسابقات جام باشگاه های آسیا رسید.

]]>