فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:52:14 +0330fa برای صعود تیم امید به المپیک توکیو باید روی شانس حساب کنیم https://www.faratab.com/news/10509/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 27 Sep 19 13:40:01 +0330 برای صعود تیم امید به المپیک توکیو باید روی شانس حساب کنیم
تیم امید کشورمان در گروهی متشکل از ازبکستان، کره‌جنوبی و چین قرار دارد.

]]>