فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 16 Jun 24 13:16:14 +0330fa ابلاغیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به 5 بازیکن استقلال و پرسپولیس https://www.faratab.com/news/10457/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 Tue, 24 Sep 19 19:30:02 +0330 ابلاغیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به 5 بازیکن استقلال و پرسپولیس
ابلاغیه کمیته انضباطی به دست سرخابی ها رسید.

]]>