فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:02:26 +0330fa فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود https://www.faratab.com/news/10413/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Sep 19 09:50:01 +0330 فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود
فریاد ملی ماه که مجموعه‌ای از شعر زنان ایران است به کوشش خانم نرگس دوست توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود.

]]>