فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:53:33 +0330fa نقش هوش مصنوعی در تولید 100 هزار تصویر از کسانی که وجود خارجی ندارند! https://www.faratab.com/news/10408/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%21 Sun, 22 Sep 19 13:00:01 +0330 نقش هوش مصنوعی در تولید 100 هزار تصویر از کسانی که وجود خارجی ندارند!
۱۰۰ هزار تصویر تولید شده به کمک هوش مصنوعی از افرادی که وجود خارجی ندارند

]]>