فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:14:10 +0330fa برگزاری اولین کنفرانس علوم پزشکی در اربیل https://www.faratab.com/news/10388/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Fri, 20 Sep 19 02:00:02 +0430 برگزاری اولین کنفرانس علوم پزشکی در اربیل
برگزاری اولین کنفرانس علوم پزشکی در پایتخت اقلیم کردستان (عراق) با مشارکت دانشگاه هایی از اقلیم کردستان, ایران و فنلاند.

]]>