فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:37:13 +0330fa لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است https://www.faratab.com/news/10151/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 10 Sep 19 13:21:57 +0430 لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است
حریت، شهامت و شهادت طلبی امام حسین هم او که فریاد برکشید گر دین نداری آزاده باش، به گونه ای است که محبانش فراتر از یک مذهب و دین و جغرافیایند از آن جمله ...

]]>