فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:49:11 +0330fa مجنونِ گمشده https://www.faratab.com/news/9023/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 13 Nov 18 15:04:24 +0330 مجنونِ گمشده
احساس «گمشده مجنون» به وطن، همان گمشدۀ امروز ایران است. احساسی که در سایه آن می توان پرده های خودمحوری را از روی سیاست و مدیریت سیاسی کشور کنار زد و زخم های مشترک ایران و ایرانی را مبنایی برای اجماع سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون و مردم آن قرار داد.

]]>
عشق و رهایی؛ مکتب کربلا و جهانِ ما https://www.faratab.com/news/6648/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7 Tue, 26 Sep 17 00:36:51 +0330 عشق و رهایی؛ مکتب کربلا و جهانِ ما
کتب کربلا شاید از این حیث مهم باشد که تولید کننده جهانی است که نسبتی با این دو جهان اسارت و بی معنایی ندارد. خدا در آن حضور دارد و همزمان هم از «کشتن» باز می دارد و هم از «ماندن» و از وجود انسانی تهی شدن...

]]>
«ایران»، در تفکر سوژه ایرانی https://www.faratab.com/news/6468/%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 24 Jul 17 19:38:34 +0430 «ایران»، در تفکر سوژه ایرانی
در تعاریف بزرگانِ اندیشه از «انسان» و ساحت های او، «تفکر» به عنوان مبنایِ قصدیت و اراده گرایی انسان جایگاهی ویژه دارد. همواره این تفکر بوده است که سوژگی انسان را بنا نهاده و با تبدیل امور بیرون از ذهن به ابژۀ ذهن او را اعتلا بخشیده است.

]]>
مارکس زنده است، اما بیرون از ما ایستاده ! https://www.faratab.com/news/5777/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%21 Sun, 19 Feb 17 23:49:27 +0330 مارکس زنده است، اما بیرون از ما ایستاده !
امر سیاسی امروزه در حال از دست دادن ماهیت خود است، زیرا مسائلی که امر سیاسی باید متوجه آن‌ها باشد روزبه‌روز در حال کم‌رنگ شدن هستند؛ یعنی مسائلی که به تعبیر جامعه‌شناختی هم جنبه «عمومی» دارند و هم حاکی از نوعی «درد و رنجی» هستند که اکثریت جامعه آن را حس م

]]>