فراتاب-ورزشی https://www.faratab.com/category/98/ info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:24:53 +0330fa پس از ایرباس، هواپیماهای بوئینگ در آسمان ایران https://www.faratab.com/news/96/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Jan 16 11:50:44 +0330 پس از ایرباس، هواپیماهای بوئینگ در آسمان ایران
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نهایی شدن قر‌ارداد خرید 114 فروند هواپیمای جدید اعلام کرد: تمام این هواپیماها نوساز خواهند بود.

]]>