فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:52:47 +0330fa روحانی: می خواهیم تحریم را برداریم، اما عده ای عزاداری می کنند https://www.faratab.com/news/11648/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 19 May 21 12:07:27 +0430 روحانی: می خواهیم تحریم را برداریم، اما عده ای عزاداری می کنند

]]>
دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای برخورد با گرانفروشی‌ها https://www.faratab.com/news/11511/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 21 20:17:23 +0330 دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای برخورد با گرانفروشی‌ها

]]>
رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود https://www.faratab.com/news/11338/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%3A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 20 Mar 20 16:00:28 +0330 رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود

]]>
دولت دوازدهم کارآمد و قوی است https://www.faratab.com/news/10921/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 24 Oct 19 01:10:01 +0330 دولت دوازدهم کارآمد و قوی است
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکان‌پذیر است.

]]>
راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم https://www.faratab.com/news/10838/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 19:40:02 +0330 راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم

]]>
آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟ https://www.faratab.com/news/10830/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 17:10:01 +0330 آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟

]]>
تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟ https://www.faratab.com/news/10828/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 16:40:01 +0330 تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟

]]>
ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم https://www.faratab.com/news/10814/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 15 Oct 19 01:20:01 +0330 ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم

]]>
ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند https://www.faratab.com/news/10799/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:50:01 +0330 ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند

]]>
گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن https://www.faratab.com/news/10800/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 14 Oct 19 10:29:17 +0330 گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن

]]>
چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است https://www.faratab.com/news/10769/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 21:50:01 +0330 چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است

]]>
شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید https://www.faratab.com/news/10712/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 09 Oct 19 13:47:57 +0330 شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید

]]>
دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست https://www.faratab.com/news/10495/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 10:00:01 +0330 دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست

]]>
حقوق معلمان 4 برابر افزایش پیدا کرده است https://www.faratab.com/news/10433/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 23 Sep 19 14:20:02 +0330 حقوق معلمان 4 برابر افزایش پیدا کرده است
رییس جمهوری در مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در ۶ سال گذشته ۳ برابر شده است؛ گفت: از آغاز دولت یازدهم بودجه آموزش و پرورش ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و امروز به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است

]]>
حکم اعضای شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد https://www.faratab.com/news/10360/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Thu, 19 Sep 19 14:00:02 +0430 حکم اعضای شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد

]]>
فشار حداکثری آمریکا ره به جایی نخواهد برد! https://www.faratab.com/news/10358/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%21 Thu, 19 Sep 19 13:00:01 +0430 فشار حداکثری آمریکا ره به جایی نخواهد برد!

]]>
ترامپ پیشنهاد دیدار با روحانی در نیویورک را داده است https://www.faratab.com/news/10073/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 05 Sep 19 18:30:59 +0430 ترامپ پیشنهاد دیدار با روحانی در نیویورک را داده است
این ادعا در حالی مطرح شده است که اختلافات میان تهران و واشنگتن در طول بیش از یک سال گذشته، در پی خروج آمریکا از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و تشدید حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس افزایش یافته است.

]]>
گام سوم را قطعاً برمی داریم https://www.faratab.com/news/10047/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:20:01 +0430 گام سوم را قطعاً برمی داریم

]]>
حسن روحانی همچنان به مونسان اعتماد دارد، مجلسیان چطور؟ https://www.faratab.com/news/9977/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%9F Mon, 02 Sep 19 14:40:02 +0430 حسن روحانی همچنان به مونسان اعتماد دارد، مجلسیان چطور؟
علی اصغر مونسان کیست؟

]]>
این غذا مدتهاست که روی آتش است https://www.faratab.com/news/9867/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 18:30:01 +0430 این غذا مدتهاست که روی آتش است

]]>
باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم https://www.faratab.com/news/9865/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 28 Aug 19 18:00:01 +0430 باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم

]]>
ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟ https://www.faratab.com/news/9794/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%9F Mon, 26 Aug 19 23:31:00 +0430 ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟
به فاصله چند ساعت بعد از سخنان روحانی، رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده ملاقات با هر رهبر سیاسی برای تامین منافع مردم ایران است، گفت: آماده برگزاری ملاقات بین ترامپ و روحانی هستم.

]]>
رییس جمهور: از دولت دلسوزانه انتقاد کنید https://www.faratab.com/news/9773/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Mon, 26 Aug 19 04:40:01 +0430 رییس جمهور: از دولت دلسوزانه انتقاد کنید

]]>
اهمیت صنایع دفاعی در روزگار تحریم های ابرقدرت جنگ طلب دنیا «آمریکا» https://www.faratab.com/news/9727/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%C2%AB%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%C2%BB Sat, 24 Aug 19 11:20:01 +0430 اهمیت صنایع دفاعی در روزگار تحریم های ابرقدرت جنگ طلب دنیا «آمریکا»

]]>
اگر همه ی دستگاه ها کنار هم باشند سریعتر از تحریم ها عبور می کنیم https://www.faratab.com/news/9683/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 21 Aug 19 18:00:02 +0430 اگر همه ی دستگاه ها کنار هم باشند سریعتر از تحریم ها عبور می کنیم

]]>
تولیدکنندگان را دریابید، آنها رزمندگان جنگ اقتصادی هستند https://www.faratab.com/news/9682/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 21 Aug 19 16:09:28 +0430 تولیدکنندگان را دریابید، آنها رزمندگان جنگ اقتصادی هستند

]]>
رییس جمهوری در اجلاس عمومی سازمان ملل حضور می یابد https://www.faratab.com/news/9550/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Thu, 15 Aug 19 09:10:02 +0430 رییس جمهوری در اجلاس عمومی سازمان ملل حضور می یابد

]]>
در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم https://www.faratab.com/news/9549/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Thu, 15 Aug 19 08:40:02 +0430 در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم

]]>
سیاستگذاری ها باید با هدف رفع مشکلات مرد باشد https://www.faratab.com/news/9479/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 11 Aug 19 21:30:02 +0430 سیاستگذاری ها باید با هدف رفع مشکلات مرد باشد
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات مردم و اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای حل این مشکلات، گفت: اصل حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌ها باشد.

]]>
وزیر امور خارجه در نامه ای از حمایت های رئیس جمهور تشکر کرد https://www.faratab.com/news/9447/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 07 Aug 19 18:33:20 +0430 وزیر امور خارجه در نامه ای از حمایت های رئیس جمهور تشکر کرد
تاکید می کنم که رهنمودها، تدابیر و حمایت های جنابعالی، در سایه مدیریت عالی مقام معظم رهبری(مدظله) همراه با اعتماد و لطف مردم شریف ایران بزرگترین سرمایه دستگاه دیپلماسی کشور است.

]]>
بازخوانی و نقد بودجه سال 1398 https://www.faratab.com/news/9106/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sat, 12 Jan 19 10:19:46 +0330 بازخوانی و نقد بودجه سال 1398
«حسن روحانی»، رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند که درحقیقت چالش های جدی دولت بشمار می آید.

]]>
ایران باید هم‌رده با دونالد ترامپ در جلسه شورای امنیت حاضر شود https://www.faratab.com/news/8927/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 25 Sep 18 11:56:53 +0330 ایران باید هم‌رده با دونالد ترامپ در جلسه شورای امنیت حاضر شود
دکتر علی خرم، دیپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه معتقد است در صورت حضور ترامپ در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای جوسازی علیه ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز باید در این نشست شرکت کند.

]]>
پوتین بر نتایج موفق همکاری ایران و روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرد https://www.faratab.com/news/8713/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 09 Jun 18 19:30:01 +0430 پوتین بر نتایج موفق همکاری ایران و روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرد
ولادیمر پوتین در دیدار با رئیس جمهور کشورمان بر نتایج مناسب همکاری میان تهران و مسکو در حل بحران سوریه تاکید کرد.

]]>
روحانی فردا به چین سفر می کند https://www.faratab.com/news/8673/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 08 Jun 18 02:50:01 +0430 روحانی فردا به چین سفر می کند
رئیس جمهوری جهت حضور در هجدهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای فردا به چین سفر می کند.

]]>
روحانی: هر ایرانی باید به تمام حقوق خود دست یابد https://www.faratab.com/news/8604/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Mon, 04 Jun 18 19:30:01 +0430 روحانی: هر ایرانی باید به تمام حقوق خود دست یابد
رئیس‌جمهوری کشورمان همه اقوام و مذاهب را نقش‌های متفاوت از یک ملت بزرگ به نام ایران اسلامی دانست و با بیان اینکه اسلام، اهل بیت (ع) و ایران اصلی‌ترین دارایی همه ماست، تصریح کرد: تردیدی ندارم با وحدت از شرایط جدید به خوبی عبور خواهیم کرد و امروز در صورتی م

]]>
مطالبه‌گری از وزرا؛ با اولویت‎های تدوینی روحانی چه کردید؟ https://www.faratab.com/news/8586/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%9B-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%9F Mon, 04 Jun 18 01:00:01 +0430 مطالبه‌گری از وزرا؛ با اولویت‎های تدوینی روحانی چه کردید؟
«مبنای من در سلوک با وزیران، پیوست حکم آنها است که در آن مشخص شده قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریت آنها چیست و دولت این پیوست را به صورت منظم پایش می‌کند». این بخشی از نطق حسن روحانی در دفاع از دو وزیری بود که از کاروان دوات تدبیر و امید جا

]]>
سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد https://www.faratab.com/news/8475/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Tue, 29 May 18 22:00:02 +0430 سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد
نماینده آستارا در مجلس گفت که سوال از رییس جمهور از نصاب افتاد.

]]>
این انتخابات پیروزی بزرگ مردم ونزوئلا است https://www.faratab.com/news/8378/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 26 May 18 23:40:01 +0430 این انتخابات پیروزی بزرگ مردم ونزوئلا است
رئیس‌ جمهوری در پیامی با تبریک انتخاب مجدد نیکلاس مادورو به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا تاکید کرد: برگزاری موفق، آرام و سالم این انتخابات که در سایه تحریم‌های اقتصادی و تهدید قدرت‌های خارجی انجام گرفت یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای دولت و مردم ونزوئلا است.

]]>
روحانی: در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنمای دولت بوده‌اند https://www.faratab.com/news/8323/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 24 May 18 23:10:26 +0430 روحانی: در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنمای دولت بوده‌اند
رئیس جمهور با بیان این‌که «در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنما و هادی دولت بوده‌اند»، خاطرنشان کرد: اگرچه پنج کشور مذاکره کننده در زبان و اعلامیه‌های سیاسی، خود را متعهد به برجام می‌دانند اما باید در مقام عمل ببینیم که چگونه عمل خواهند کرد.

]]>
روحانی: مردها در ورزشگاه حرف‌ نازیبا بزنند زن‌ها باید تاوان‌ دهند؟ https://www.faratab.com/news/8281/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 23 May 18 23:00:01 +0430 روحانی: مردها در ورزشگاه حرف‌ نازیبا بزنند زن‌ها باید تاوان‌ دهند؟
رئیس جمهور در دیدار صمیمی با ورزشکاران، حضور در جمع ورزشکاران و قهرمانان پرافتخار کشور را در ماه مبارک رمضان موجب خرسندی دانست و گفت: ورزشکاران کشور در رشته‌های مختلف ورزش قهرمانی همواره برای ملت ایران و جوانان امیدآفرین بوده‌اند.

]]>
روحانی: ترامپ درباره مسائل منطقه دچار اشتباه شده است https://www.faratab.com/news/8195/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 May 18 20:10:01 +0430 روحانی: ترامپ درباره مسائل منطقه دچار اشتباه شده است
رئیس جمهور، کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در هفتادمین سالگرد اشغال فلسطین را فاجعه‌ای بزرگ و متاثر کننده دانست و تاکید کرد: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی باید در این مقطع حساس، به وظیفه خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل کنن

]]>
امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سوال ببریم https://www.faratab.com/news/8182/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 17 May 18 00:50:01 +0430 امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سوال ببریم
رئیس جمهور استفاده از فرصت‌های ماه مبارک رمضان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ماه رمضان ماه استقامت، صبر، ایستادگی، اتحاد و برادری بیشتر و زدودن دل‌ها از همه کینه‌ها، قهرها و دودستگی‌ها است و ان‌شاءالله اتحاد و ایستادگی ملت ایران در این ماه مبارک و د

]]>
پیام یکصدای اروپا: در برجام می مانیم https://www.faratab.com/news/8084/-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85- Sat, 12 May 18 00:28:50 +0430  پیام یکصدای اروپا: در برجام می مانیم
بعد از اینکه شامگاه سه شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی خروج این کشور را از توافق هسته ای موسوم به برجام اعلام کرد در میان محافل سیاسی بحثی که بیشتر از همه نمود پیدا کرد امکان ادامه این قرارداد با حضور ایران و 5 کشور دیگر حاضر در این قرارد

]]>
اعتماد به مردمی کنیم که انقلاب و جنگ را اداره کردند https://www.faratab.com/news/8024/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 08 May 18 03:15:01 +0430 اعتماد به مردمی کنیم که انقلاب و جنگ را اداره کردند
رئیس جمهور هدف دولت از برجام را رفع ظلم هایی چون تحریم از سر کشور و مردم برشمرد و با بیان اینکه هدف اصلی دولتهای آمریکا محدود کردن استقلال، قدرت و نفوذ منطقه ای ایران بوده است، تاکید کرد: اگر اهداف ما از برجام بدون آمریکا محقق شود، چه بهتر؛ در غیر اینصورت

]]>
۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم https://www.faratab.com/news/7310/%DB%B2%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 11:50:01 +0330 ۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم
حسن روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی به توضیح مهمترین مسائل روز کشور از حادثه کشتی سانچی تا موسسات مالی و اعتباری پرداخت.

]]>
ادعــــــــــــای مسئـــولانه https://www.faratab.com/news/7275/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87 Tue, 23 Jan 18 01:40:02 +0330 ادعــــــــــــای مسئـــولانه
«بی‌قانونی در پسران بعضی از همین آقایانی است که امروز از شما حمایت می‌کنند...» این جملات و اظهارات قبل و بعد از آن از سوی محمود احمدی‌نژاد در مناظره معروف انتخاباتی سال ۸۸ آتشی در کشور به پا کرد که خاموش کردن آن مدت‌ها انرژی مادی و معنوی کشور را به خاکستر

]]>
رشیدپور با روحانی گفت‌وگو می‌کند https://www.faratab.com/news/7271/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jan 18 13:10:01 +0330 رشیدپور با روحانی گفت‌وگو می‌کند
رییس جمهور امشب با مردم صحبت خواهد کرد و این گفت‌وگو از سه شبکه زنده پخش خواهد شد. مجری این برنامه‌ی زنده رضا رشیدپور است.

]]>
مشی اعتدالی طالبانی، میان اقوام عراق مورد توجه قرار گیرد https://www.faratab.com/news/6705/%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Oct 17 12:39:09 +0330 مشی اعتدالی طالبانی، میان اقوام عراق مورد توجه قرار گیرد

]]>
17 وزیر پیشنهادی پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم https://www.faratab.com/news/6517/17-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Fri, 11 Aug 17 19:21:24 +0430 17 وزیر پیشنهادی پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم
در این گزارش می‌کوشیم سوابق وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار دهیم.

]]>
به پایان حیات گروهک‌های تروریستی نزدیک می‌شویم https://www.faratab.com/news/6318/-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85 Tue, 13 Jun 17 23:10:19 +0430  به پایان حیات گروهک‌های تروریستی نزدیک می‌شویم
رییس‌جمهور با اشاره به فرا رسیدن اولین شب از لیالی قدر و بیان ویژگی‌های امیر مومنان، حضرت علی (ع) و ضربت خوردن ایشان در سحرگاه نوزدهم رمضان، گفت: شب قدر که شب نزول قرآن نیز است، تجلی رحمت و لطف خداوند به بشریت است.

]]>