فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:22:23 +0330fa در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی https://www.faratab.com/news/9045/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Nov 18 12:30:49 +0330 در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی

]]>
کسانی که فعالیت زنان در جامعه را نمی خواهند خائن به کشور هستند/ اگر زن ها کار نکنند اقتصاد کشور فلج می شود https://www.faratab.com/news/8687/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-- Fri, 08 Jun 18 18:40:02 +0430 کسانی که فعالیت زنان در جامعه را نمی خواهند خائن به کشور هستند/ اگر زن ها کار نکنند اقتصاد کشور فلج می شود
مصطفی اقلمیا گفت:« در حال حاضر تنها ۱۱ درصد زنان کار می کنند و اگر همین ۱۱ درصد کار نکنند مملکت دچار مشکل شده و اقتصاد فلج می شود .»

]]>
راه حل پایدار مشکلات جوامع مشارکت زنان است https://www.faratab.com/news/8686/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-- Fri, 08 Jun 18 16:54:55 +0430 راه حل پایدار مشکلات جوامع مشارکت زنان است
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه «راه حل پایدار مشکلات جوامع، بدون مشارکت زنان محال است» گفت:نادیده گرفتن تجربیات و دیدگاه های زنان، جامعه را از راه حل های عمومی دور نگه داشته است؛ راه حل هایی که جامعه در بسیاری از زمینه ها نیاز

]]>
زنان شاغل سرمایه اجتماعی مطلوب تری دارند https://www.faratab.com/news/7960/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Wed, 02 May 18 12:20:01 +0430 زنان شاغل سرمایه اجتماعی مطلوب تری دارند
پژوهشگران اجتماعی در همایش ملی «مسائل اجتماعی زنان» در دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی تحولات سبک زندگی زنان و موضوع هویت زنان پرداختند.

]]>
زنانگی و تبعیض در دستمزد، علل و پسامدها https://www.faratab.com/news/7510/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7 Thu, 08 Mar 18 21:19:30 +0330 زنانگی و تبعیض در دستمزد، علل و پسامدها

]]>
نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان! https://www.faratab.com/news/6896/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Mon, 27 Nov 17 10:53:14 +0330 نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان!
هم چنان که زنان حق دارند که بالای چوبه ی دار بروند، به همان سان نیز حق دارند، بالای سکوی خطابه بروند... (المپ دوگوژ)

]]>
از مدیریت مشترک «ح د پ» تا تثبیت نظام حزبی در مالزی https://www.faratab.com/news/6565/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%C2%AB%D8%AD-%D8%AF-%D9%BE%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C Mon, 28 Aug 17 20:04:11 +0430 از مدیریت مشترک «ح د پ» تا تثبیت نظام حزبی در مالزی
مقاله زیر به تجربیات کشورهای مالزی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در ترکیه در زمینه افزایش نقش مدیریتی زنان در جوامع اسلامی می‌پردازد و وجوه نوآوری هر یک را توضیح می‌دهد.

]]>
زنان و مساله ای بنام اصلاح قوانین! https://www.faratab.com/news/5872/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86--%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%21 Thu, 09 Mar 17 12:22:20 +0330 زنان  و مساله ای بنام اصلاح قوانین!
تغییر باید از زندگی خود زنان آغاز شود آغازی که با مشارکت و حضور فعالانه آنان در همه عرصه های موجود جامعه انسانی به جنبشی منسجم و سازمان یافته توسط خود زنان بینجامد.

]]>
زنان، خشونت خانگی و خلاهای قانونی https://www.faratab.com/news/5109/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 02 Jan 17 16:07:19 +0330 زنان، خشونت خانگی و خلاهای قانونی
رها نمودن نیمی از جمعیت که با درهای بسته قانون، عرف، اجتماع و ساز و کارهای جهانی مواجه است و نگاهی اجمالی و مختصر به قانون به این معنی است که ...

]]>
روز زن؛ برابری یا تناسب حقوق؟ https://www.faratab.com/news/516/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%9F Tue, 08 Mar 16 09:19:26 +0330 روز زن؛ برابری یا تناسب حقوق؟
به جاست در این روز که روز جهانی زن نام گذاری شده، از همه بانوان و مردان آگاه درخواست شود، کمی با تامل به جمله "احقاق حقوق زنان و رعایت تناسب توانایی ها و نیازهای زنان" فکر کرده و با سو استفاده از جمله برابری از انجام وظایف جنسیتی در مقابل یکدیگر سر باز نز

]]>