فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:58:47 +0330fa روگذر در حال ساخت در حریم تپه ی چغاگاوانه را متوقف کنید https://www.faratab.com/news/11002/%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA--%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF- Sat, 02 Nov 19 13:30:01 +0330 روگذر در حال ساخت  در حریم تپه ی چغاگاوانه را متوقف کنید
استاندار موظف به جلوگیری از تخریب آثار تاریخی است / دستور توقف تعدی به حریم تپه ی باستانی چغاگاوانه از سوی معاون اول رئیس جمهور به استاندار کرمانشاه

]]>
باور کنید امروز، وضعیت قابل دفاع است https://www.faratab.com/news/10765/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 14:50:01 +0330 باور کنید امروز، وضعیت قابل دفاع است

]]>
تدوین سیاست های عمومی کشور با ما، همراهی افکار عمومی با رسانه ها https://www.faratab.com/news/10764/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7 Fri, 11 Oct 19 14:20:01 +0330 تدوین سیاست های عمومی کشور با ما، همراهی افکار عمومی با رسانه ها

]]>
اسحاق جهانگیری فعالیت اقتصادی زنان در زمان تحریم را مفید دانست https://www.faratab.com/news/10473/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA Wed, 25 Sep 19 08:00:02 +0330 اسحاق جهانگیری فعالیت اقتصادی زنان در زمان تحریم را مفید دانست

]]>
دولت مسئول کل ملت با همه تنوع و تکثر آن https://www.faratab.com/news/10259/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86 Sun, 15 Sep 19 01:30:01 +0430 دولت مسئول کل ملت با همه تنوع و تکثر آن

]]>
تکلیف قانونی و توصیه عقلانی https://www.faratab.com/news/10195/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 11 Sep 19 19:30:23 +0430 تکلیف قانونی و توصیه عقلانی
معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» قلمداد کرد.

]]>
واردات و ذخیره کالاهای اساسی توسط دولت صورت گرفته https://www.faratab.com/news/9688/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 Thu, 22 Aug 19 12:20:01 +0430 واردات و ذخیره کالاهای اساسی توسط دولت صورت گرفته
معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: دولت همه کالاها و محصولات مورد نیاز و اساسی مردم را از پیش تامین کرده و از این بابت هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

]]>
جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی! https://www.faratab.com/news/7879/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Wed, 25 Apr 18 13:34:06 +0430 جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی!

]]>
همکاری با کشورهای آمریکای لاتین جایگاه ویژه ‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد https://www.faratab.com/news/6864/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 25 Nov 17 01:00:03 +0330 همکاری با کشورهای آمریکای لاتین جایگاه ویژه ‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران به عنوان کشوری که دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، نقش فعالی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و ایجاد هماهنگی در جهت توسعه و ارتقاء گاز در سبد انرژی جهان ایفا می کند.


]]>
قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در بسته حمایت از توسعه صادرات https://www.faratab.com/news/6691/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 02 Oct 17 20:00:02 +0330 قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در بسته حمایت از توسعه صادرات
معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم شکل‌گیری عزمی ملی در میان همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و با اشاره به بسته حمایت از توسعه صادرات از قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در این بسته خبر داد.

]]>
جدال بر سر مُلک پوپولیسم https://www.faratab.com/news/6100/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D9%84%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Sat, 29 Apr 17 01:30:43 +0430 جدال بر سر مُلک پوپولیسم
از شعارها و اظهارات دو کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری اینچنین برمی آید که هردو درصدد دست اندازی به پایگاه رأی «محمود احمدی نژاد» با استفاده از دالهای پوپولیستی هستند.

]]>
اسحاق فرمانده جنگ نیابتی! https://www.faratab.com/news/6099/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%21 Fri, 28 Apr 17 21:45:29 +0430 اسحاق فرمانده جنگ نیابتی!
در پایان مناظره اول، کاندیداها چند چند شدند؟

]]>
یک بام و دوهوای اصولگرایان https://www.faratab.com/news/6088/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86 Mon, 24 Apr 17 01:49:44 +0430 یک بام و دوهوای اصولگرایان
شورای نگهبان لیست تایید صلاحیت شدگان دوازدهمین‌دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد از عدم تایید جمهور‌ سابق که بگذریم ترکیب  و‌توازن افراد موجود در این لیست در نوع خود بسیار. جالب است روحانی ،جهانگیری و هاشمی طبا از طیف اصلاح‌طلب و 

]]>
در سیاست خارجی نگاه صفر یا صدی معنا ندارد https://www.faratab.com/news/1836/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 16 May 16 01:51:48 +0430 در سیاست خارجی نگاه صفر یا صدی معنا ندارد
رییس‌ جمهوری توافق برجام را تنها بخشی از سیاست خارجی دولت در تعامل سازنده با جهان و موجب بوجود آمدن فرصتی برای تحرک در زمینه رونق اقتصادی در کشور دانست و بر اهتمام و تلاش سفرا و مسئولان دفاتر نمایندگی ایران برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخل کشور به سرما

]]>
مناسبات تجاری ایران و ترکیه را به هم نزدیک می‌کند https://www.faratab.com/news/503/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 07 Mar 16 07:14:32 +0330 مناسبات تجاری ایران و ترکیه را به هم نزدیک می‌کند
ایران و ترکیه قصد دارند در عرض دو سال مناسبات تجاری‌شان را سه برابر کنند و به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسانند. این نکته را مقامات دو کشور در حالی در تهران اعلام کردند که در سوریه با یکدیگر رقابت دارند.

]]>