فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 22:07:28 +0330fa رویاهای اردوغان در پشت سدی بنام کُردها https://www.faratab.com/news/472/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Fri, 04 Mar 16 12:08:53 +0330 رویاهای اردوغان در پشت سدی بنام کُردها
اردوغان اشتباه فاحشی را مرتکب شد و با حمایت پیدا و پنهان از داعش، نه تنها کردها را به تشدید خصومت واداشت بلکه افکار عمومی جهانیان را به خشم آورد و مشروعیت مبارزه با تروریسم را که مدعیش بود از دست داد

]]>