فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:49:25 +0330fa عفرین از دفاع تا سقوط https://www.faratab.com/news/7649/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 Sun, 15 Apr 18 16:30:01 +0430 عفرین از دفاع تا سقوط

]]>
پیامدهای جنگ عفرین؛ تعمیق بحران سوریه! https://www.faratab.com/news/7509/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Fri, 09 Mar 18 15:09:15 +0330 پیامدهای جنگ عفرین؛ تعمیق بحران سوریه!

]]>
رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا https://www.faratab.com/news/3475/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7- Fri, 05 Aug 16 13:58:15 +0430 رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا
غرب مدت هاست از نضج گرفتن و گسترش خزنده وار رویکردهای غرب هراسانه و گفتمان غرب ستیزی در قالب گسترش شبکه های اسلام سیاسی در عمق لایه های تاثیرگذار جامعه ترکی و حتا مدافعان سنتی سکولاریسم و حافظان میراث آتاتورک یعنی ارتش نگران است.

]]>
نودشه زیر سایه حلبچه: «یادزدایی و یادزایی یک فاجعه» https://www.faratab.com/news/603/-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%3A-%C2%AB%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%C2%BB Tue, 15 Mar 16 13:15:31 +0330  نودشه زیر سایه حلبچه: «یادزدایی و یادزایی یک فاجعه»
بیست و شش اسفندماه سال 1366، یک روز پس از فاجعه دهشتناک حلبچه با 8 راکت آغشته به گاز خردل بمباران شیمیاییشد و در همان دم سیزده نفر از شهروندان بی گناه شهر جان بخشیدند و قریب صد نفر نیز آسیب جدی دیدند. اما هیچ گاه این فاجعه از سوی رسانه بازنمایی نشده است.

]]>
رویاهای اردوغان در پشت سدی بنام کُردها https://www.faratab.com/news/472/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Fri, 04 Mar 16 12:08:53 +0330 رویاهای اردوغان در پشت سدی بنام کُردها
اردوغان اشتباه فاحشی را مرتکب شد و با حمایت پیدا و پنهان از داعش، نه تنها کردها را به تشدید خصومت واداشت بلکه افکار عمومی جهانیان را به خشم آورد و مشروعیت مبارزه با تروریسم را که مدعیش بود از دست داد

]]>