فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 10:57:33 +0330fa «ایران»، در تفکر سوژه ایرانی https://www.faratab.com/news/6468/%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 24 Jul 17 19:38:34 +0430 «ایران»، در تفکر سوژه ایرانی
در تعاریف بزرگانِ اندیشه از «انسان» و ساحت های او، «تفکر» به عنوان مبنایِ قصدیت و اراده گرایی انسان جایگاهی ویژه دارد. همواره این تفکر بوده است که سوژگی انسان را بنا نهاده و با تبدیل امور بیرون از ذهن به ابژۀ ذهن او را اعتلا بخشیده است.

]]>
۱۰ هزار گردشگر ایرانی سردرگم در ترکیه https://www.faratab.com/news/2925/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 16 Jul 16 22:00:33 +0430 ۱۰ هزار گردشگر ایرانی سردرگم در ترکیه
حدود ۱۰ هزار گردشگر ایرانی که در ترکیه به سر می برند برای بازگشت به ایران سردرگم هستند، این گردشگران که با تور به ترکیه رفته اند بابت هزینه اضافه اقامت اجباری خود دچار مشکل هستند.

]]>
ویدئوی گفتگوی متفاوت با دکتر ظریف در برنامه دید در شب https://www.faratab.com/news/470/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8 Sat, 05 Mar 16 00:51:27 +0330 ویدئوی گفتگوی متفاوت با دکتر ظریف در برنامه دید در شب
ناگفته های شنیدنی محمد جواد ظریف، پس از دو سال در "دید در شب"

]]>