فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:42:30 +0330fa طرح سیا برای ترور کاسترو با لباس غواصی آلوده https://www.faratab.com/news/439/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87 Mon, 29 Feb 16 03:30:03 +0330 طرح سیا برای ترور کاسترو با لباس غواصی آلوده
بر اساس اسناد جدیدی که از بایگانی امنیت ملی امریکا به دست آمده است سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) قصد داشته با اهدای یک لباس غواصی آلوده به باکتری فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا را ترور کند.

]]>