فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:23:04 +0330fa تاجر ایرانی نیمی از سهام باشگاه اورتونِ انگلیس را خرید https://www.faratab.com/news/429/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%90-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF Sun, 28 Feb 16 16:54:49 +0330 تاجر ایرانی نیمی از سهام باشگاه اورتونِ انگلیس را خرید
فرهاد مشیری، تاجر ایرانی، 49.9 درصد سهام باشگاه فوتبال اورتونِ انگلیس را خریداری کرده است.

]]>