فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:04:54 +0330fa نبرد حقوقی روسیه علیه تحریمهای نفتی https://www.faratab.com/news/422/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sun, 28 Feb 16 12:15:03 +0330 نبرد حقوقی روسیه علیه تحریمهای نفتی
شرکت روس‌نفت در انتظار حکم یک دادگاه اروپایی درباره موضوعی است که آن را تحریم‌های غیرقانونی مرتبط با دخالت مسکو در اوکراین می‌داند.

]]>