فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:02:28 +0330fa جنگ جهانی مینیاتوری در سوریه در لیست مرگبارترین جنگ ها https://www.faratab.com/news/406/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7 Sat, 27 Feb 16 05:09:51 +0330 تا کنون بیش از 1000 جنگ در طول تاریخ بشریت رخ داده است. که خسارات جانی و مالی عظیمی را به همراه داشته است اما جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ تاریخ بشریت است

]]>